Doradztwo

Kiedy możesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy?

  • gdy planujesz realizację nowych inwestycji, bądź różnego typu modernizacje istniejących Zakładów;
  • jesteś przedsiębiorcą lub osoba prawną, jednostką organizacyjną, osobą fizyczną prowadzącą w swoim imieniu działalność gospodarczą;
  • prowadzisz działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, hodowli i chowu zwierząt, leśnictwa czy rybactwa śródlądowego;
  • reprezentujesz jednostkę organizacyjną typu szkoła, placówka kulturalna;
  • wykonujesz zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki (w tym praktyki specjalistycznej);.
  • Jesteś jedną z jednostek zarządzających infrastrukturą publiczną (drogi, zieleń miejska itp.).

Wówczas, w myśl przepisów prawa, jako podmiot korzystający ze środowiska podlegasz szeregu obowiązkom formalno-prawnym.

Mając na uwadze szeroki zakres i złożoność wymagań prawnych wobec ww. podmiotów oraz konsekwencje jakie ciążą na tych, którzy nie wywiązują się z nałożonych zobowiązań, firma EKOS oferuje swoje bogate doświadczenie w tym zakresie.

Zapewniamy konsultacje i ocenę zgodności prowadzonej i planowanej działalności z obowiązującymi wymogami Prawa ochrony środowiska w zakresie: