Gospadarka odpadami i substancjami chemicznymi

 

W celu zapewnienia efektywnej gospodarki odpadami na terenie każdego przedsiębiorstwa, pragniemy zaoferować następujące usługi:

  • sporządzanie dokumentacji celem uzyskania pozwoleń na wytwarzanie odpadów (konieczne, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne),
  • opracowanie dokumentacji celem uzyskania zezwoleń na zbieranie odpadów,
  • opracowanie dokumentacji celem uzyskania zezwoleń na przetwarzanie, odpadów (obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania),
  • ewidencję wytwarzanych odpadów,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości, rodzajach i sposobach gospodarowania odpadami oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • plany i programy logistyki zagospodarowania odpadów.

W tym obszarze współpracujemy z przedsiębiorstwami o różnym profilu produkcji i skali działalności.

Każde zlecenie rozpatrujemy odrębnie i rzetelnie  wykonujemy niezbędną dokumentację.

Oferujemy też nadzór ekologiczny, celem sprawdzenia, czy działania wykonywane przez firmę w tym zakresie samodzielnie, są prawidłowe. Wówczas przedsiębiorca ma pewność, ze redukuje do minimum ryzyko ponoszenia strat i płacenia kar z tytułu  niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

GOSPODARKA SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Unijne rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia  2006 r.  dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów (REACH ), przyjęte celem lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami substancjami chemicznymi  oraz  rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)  gwarantujące, że informacje o wszystkich zagrożeniach chemikaliami  w sposób jasny są przekazywane pracownikom i konsumentom, poprzez odpowiednią klasyfikację i oznakowanie opakowań. Obydwa akty prawne nakładają na  przedsiębiorców obowiązek odpowiedzialnego i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych.

Firma EKOS służy kompleksowym doradztwem w zakresie wymagań stawianych przez rozporządzenia  REACH i CLP.