Zespół

Anna Bogdan
analiza ryzyka środowiskowego projektowanej i prowadzonej działalności gospodarczej
Wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobywała w czasie pracy na stanowisku specjalisty ochrony środowiska w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Bydgoskich Fabrykach Mebli, oraz w trakcie 20-letniej samodzielnej działalności przy rozwiązywaniu problemów z zakresu ocen zgodności prowadzonego przedsięwzięcia z wymogami ochrony środowiska. Udzielała wielu porad przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych dotyczących rozwiązań ograniczających ich uciążliwość na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, emisji pyłów i gazów oraz hałasu. Posiada duże doświadczenie w obsłudze bieżącej przedsiębiorców, doradzając przy wywiązywaniu się ze stałych obowiązków nałożonych przepisami ochrony środowiska. Uczestniczyła w szeregu postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. bsolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i gospodarki odpadami na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Joanna Tworzydło
Specjalista d/s ochrony środowiska
Od 2002 r. pracownik Agencji Ochrony Środowiska „EKOS”. Z wykształcenia chemik o specjalności ochrona środowiska. Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zagadnienia ochrony powietrza to jej specjalizacja. Stąd sporządzanie analiz zanieczyszczenia powietrza, które stanowią podstawę do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, powierza się właśnie jej.