Gospodarka wodno-ściekowa

Oferujmy:

  • opracowanie dokumentacji celem uzyskania pozwoleń wodno-prawnych (dotyczy to przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych),
  • naliczanie opłat za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków do ziemi i wód podziemnych,
  • analizy fizykochemiczne ścieków.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest między innymi w przypadku:

  • szczególnego korzystania z wód,
  • wykonywania urządzeń wodnych,
  • rolniczego wykorzystania ścieków (w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód),
  • odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.