Pozwolenia sektorowe i zintegrowane

Firma zobowiązana jest uzyskać pozwolenia na korzystanie ze środowiska, w zależności od sposobu i zakresu na jego eksploatowania.

Jeżeli podmiot poprzez swoją działalność wpływa na środowisko w szerokim zakresie, musi uzyskać pozwolenie zintegrowane będące zgodą na korzystanie ze wszystkich elementów środowiska.

Podmiot, którego zakres oddziaływania ma mniejszy zasięg, powinien uzyskać stosowne pozwolenia sektorowe:

  • na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,
  • na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • na wytwarzanie odpadów.

POZWOLENIA ZINTEGROWANE (IPPC)

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą rodzajem licencji na zarządzanie instalacją, w której ustalone są warunki dopuszczalnych wielkości emisji do wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques – BAT).  Pozwolenie zintegrowane określa ograniczenia dla każdego rodzaju  typowych oddziaływań, jakie mogą występować w związku z eksploatacją danej instalacji, a do których zalicza się:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • wytwarzanie odpadów;
  • emitowanie hałasu;
  • emitowanie pól elektromagnetycznych;

Ponadto pozwolenie zintegrowane określa warunki:

  • jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji;
  • warunki poboru wód;

Obowiązek posiadania pozwolenia dotyczy instalacji, które mogą ze względu na charakter prowadzonej działalności oddziaływać na wszystkie elementy środowiska.

Mając na uwadze regulacje prawne w tym zakresie zapewniamy profesjonalne wykonanie dokumentacji niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie zintegrowane i pozwolenia sektorowe.