Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość

W ramach stałej usługi oferujemy naliczanie opłat dotyczących:

 • emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
 • poboru wód z własnych ujęć
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • obowiązku odzysku i recyklingu (opłaty produktowej)

Obowiązek naliczenia opłat  za korzystanie ze środowiska praktycznie dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeśli korzystanie wiąże się jedynie z eksploatowaniem pojazdów samochodowych na potrzeby firmy.  W zależności od tego, w jaki sposób poprzez swoją działalność wpływacie Państwo na poszczególne komponenty środowiska, należy dokonać analizy i naliczenia opłaty według stawek przyjętych przez ustawodawcę za substancje wprowadzane do powietrza, paliwo do środków transportu i urządzeń grzewczych, pobór wód czy też odprowadzone ścieki.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 469.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  – Dz.U. z 2012r., poz. 1342.

Opłata produktowa powstaje z tytułu  niewykonania obowiązku zapewnienia określonego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy przez producentów i importerów.

Podstawę prawną  zobowiązania stanowią :

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2013r. poz.888).
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o  opłacie produktowej (Dz. U. 2014,poz.1413).

Każdy podmiot korzystający ze środowiska  zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dotyczącej:

 • sposobu i zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska,
 • sposobu gospodarowania odpadami,
 • produkcji, importu i eksportu opakowań,
 • rodzaju i ilości opakowań wprowadzonych wraz z produktami na rynek krajowy lub zagraniczny.

Termin składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienia należnej z tego tytułu opłaty –  do dnia  31 marca za poprzedni rok kalendarzowy na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Termin składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ – KOBIZE, PRTR

Poza ewidencją dotyczącą opłat za korzystanie ze środowiska oraz rocznych sprawozdań o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, na przedsiębiorcach ciąży dodatkowy obowiązek składania rocznych raportów o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – do dnia 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

Na mocy Prawa Ochrony Środowiska (art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r.) krajowy rejestr stał się elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Duże zakłady przemysłowe posiadające zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze środowiska i nie tylko, każdego roku  w terminie do końca marca, mają obowiązek przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania PRTR. Zawiera ono informacje o uwalnianiu zanieczyszczeń oraz ich transferach do powietrza, wody i ziemi, a także o odpadach kierowanych do zakładów unieszkodliwiania lub na składowiska.

Oferujemy Państwu rzetelne wykonanie sprawozdania PRTR i raportu KOBiZE.