Odpowiedzialność administracyjna

W ustawie z 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska w tytule VI („Odpowiedzialność w ochronie środowiska”), przewidziano trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności za negatywne oddziaływanie na środowisko: odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną. Każdy z tych rodzajów odpowiedzialności charakteryzuje się inną rolą i instrumentami prawnymi, ale jednocześnie wszystkie reżimy wzajemnie się uzupełniają. (źródło: www.lex.pl)

Chcąc ułatwić Klientom sprostanie wymogom jakie nakłada odpowiedzialność administracyjna, firma EKOS oferuje doradztwo i przygotowanie stosownych wniosków w zakresie:

  • uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • uzyskania decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • uzyskania pozwoleń wodno-prawnych upoważniających do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych,
  • opracowania dokumentacji celem uzyskania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • opracowania dokumentacji celem uzyskania zezwoleń na przetwarzanie odpadów (obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania),
  • opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozwolenia zintegrowane.

Należy pamiętać, ze każdy z podmiotów korzystających ze środowiska, może podlegać kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ).

Firma EKOS ma wieloletnie doświadczenie w  przygotowaniach podmiotów do kontroli, jak również w reprezentowaniu Klienta podczas prowadzonych postępowań administracyjnych i kontroli.

Jedną z najdotkliwszych sankcji z zakresu ochrony środowiska jest odpowiedzialność cywilna. Poziom ograniczenia wysokości roszczeń  o potencjalne odszkodowanie jest ograniczony jedynie rozmiarem samej szkody. Naruszenie prawa może wiązać się z dużymi restrykcjami finansowymi dla firmy oraz żmudnymi procesami sądowymi.

Agencja Ochrony Środowiska EKOS  stara się profesjonalnie doradzać przedsiębiorcom w ramach zagadnienia odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska oraz oferuje stały nadzór prawny w tym zakresie.